winkelen in nederland banner
open/close menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

W.I.N. (Winkelen in Nederland) B.V. KvK-nummer: 58318542

 

Definities
• Winkelen in Nederland: de besloten vennootschap W.I.N. (Win-
kelen in Nederland) B.V. h.o.d.n.Winkelen in Nederland, gevestigd te 5611 AM Eindhoven aan de Nieuwe Emmasingel 56, zijnde de leverancier van de Diensten.
• Deelnemer:
- de natuurlijke of rechtspersoon die op Winkelen in Nederland zijn/haar bedrijf/ven heeft geregistreerd
- de natuurlijke of rechtspersoon die met Winkelen in Nederland een Overeenkomst heeft afgesloten
• Diensten: alle informatie zoals, bedrijfsinformatie, aanbiedingen, notificaties, folders etc die via Winkelen in Nederland, al dan niet tegen betaling, op het internet, middels mobiele applicatie of an- dere elektronische communicatie aan consumenten beschikbaar wordt gesteld.
• Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten.
• Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) tussen Winkelen in Nederland en Deelnemer op grond waarvan Winkelen in Nederland aan Deelnemer Diensten verleent.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Winkelen in Nederland verleent, waaronder de exploitatie van de website www.winkeleninnederland.nl en de mobiele applicatie van Winkelen in Nederland. Door gebruik te maken van de dienst(en) van Winkelen in Nederland bevestigt de Deelnemer kennis te heb- ben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Winkelen in Nederland heeft het recht om deze algemene voor- waarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgev- ing, te wijzigen. Winkelen in Nederland zal ervoor zorgdragen dat de actuele algemene voorwaarden te allen tijde op de website te raadplegen zijn. Indien na de wijziging van de algemene voorwaarden de Deelnemer van Winkelen in Nederland gebruik blijft maken im- pliceert dit dat de Deelnemer de wijziging(en) onherroepelijk aan- vaardt. In dit kader adviseert Winkelen in Nederland regelmatig de algemene voorwaarden op de website te raadplegen.

Profiel Deelnemer
• Winkelen in Nederland biedt de Deelnemer de mogelijkheid bed- rijfsinformatie, foto’s, openingstijden, aanbiedingen, folders, notifi- caties en advertenties op Winkelen in Nederland te plaatsen en/of via de kanalen van Winkelen in Nederland uit te zetten. Om toe- gang te krijgen tot bepaalde diensten van Winkelen in Nederland dient de Deelnemer zich op Winkelen in Nederland te registreren om Deelnemer te worden of een overeenkomst aan te gaan met Winkelen in Nederland.
• Bij het registreren op Winkelen in Nederland dient de Deelne- mer zijn/haar bedrijfsgegevens op te geven en/of te controleren en wijzigen.
• Bij het registreren op Winkelen in Nederland verklaart de bezoeker dat de ingevoerde gegevens juist zijn en dat hij/zij de rechtmatige vertegenwoordiger is van Deelnemer en dat hij/zij de algemene voorwaarden accepteert.
• Het account is strikt persoonlijk en Deelnemer is zelf verant- woordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord. Ook is Deelnemer zelf aansprakelijk voor (de gevolgen van) het ongeau- toriseerd gebruik van het wachtwoord.

Totstandkoming Overeenkomst
• De Overeenkomst tussen Winkelen in Nederland en Deelnemer komt tot stand door het registratieproces op de Site te doorlo- pen, dan wel, mondeling door schriftelijke bevestiging of per mail opdracht te geven voor het uitvoeren van Diensten.
• Winkelen in Nederland heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer te weigeren.
Rechten en verplichtingen Winkelen in Nederland
Winkelen in Nederland garandeert niet dat de Dienst altijd beschikbaar is. Indien door (gedeeltelijk) uitval de Dienst niet beschikbaar is, geldt hetgeen wat in het artikel over beschikbaarheid wordt vermeld.
• Winkelen in Nederland is gerechtigd, zonder overleg met Deelnemer, derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
• Winkelen in Nederland heeft het recht om haar sys- temen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpass- ing of verbetering daarvan.Winkelen in Nederland zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Deelnemer tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.Winkelen in Nederland is echter nooit aansprakelijk tot schade- vergoeding voor schade in verband met een dergelijke buitengebruikstelling.
• Winkelen in Nederland heeft het recht de Dienst, de Site en de App van tijd tot tijd aan te passen om de func- tionaliteit te verbeteren en eventuele fouten te herstellen.Als een aanpassing leidt tot een grote verandering in de functionaliteit, zal Winkelen in Nederland Deelnemer daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de Site of per mail. Omdat de Dienst aan meerdere Deelnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Deelnemer van een bepaalde wijziging af te zien.Winkelen in Nederland is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst, Site of App.

Rechten en verplichtingen Deelnemer
• Deelnemer verkrijgt met de Overeenkomst het niet- exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Diensten te gebruiken voor het opzetten en beheren van een eigen profielpagina op de Site, dan wel voor het laten opzetten en beheren van een eigen merken- of winkelgebiedpagina op de Site, die door Winkelen in Nederland gebruikt wordt voor het matchen van zoekwoorden, om Consument naar Deelnemer te leiden.
• Deelnemer stelt Winkelen in Nederland altijd zo snel mogelijk schriftelijk of per mail op de hoogte van wijzigingen in naam, adres, e-mail, bestuurderswijziging bij rechtspersonen en de overige gegevens van het registratieproces en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
• Deelnemer staat jegens Winkelen in Nederland en zijn/haar Consumenten ervoor in dat de goederen en/of diensten die de Deelnemer levert en/of de wijze waarop de Deelnemer zijn/haar transacties afwikkelt met Consument, geen strijd opleveren met enige wettelijke bepaling en/of rechtspraak. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
• Het is de Deelnemer verboden om op de Site of in de App:
- gegevens openbaar te maken dan wel te kopiëren cq te ver- spreiden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten
van derden;
- producten of diensten aan te bieden die (vermoedelijk) gesto-
len, verduisterd of geheeld zijn,
- diensten en/of producten te leveren, waarvoor een vergunning
nodig is, zonder die vergunning te hebben, of diensten en/of producten te leveren waarvoor inschrijving in een publiekrech- telijk register en/of een diploma is vereist, zonder aan die voor- waarden te hebben voldaan.
- gegevens te openbaren die in strijd zijn met wettelijke bepalin- gen, de openbare orde en de goede zeden;
- opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of lat- en verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
- zich toegang (proberen) te verschaffen tot computers of com- putersystemen waarvoor Deelnemer niet geautoriseerd is;
- Deelnemer/Deelnemers of Consument/en te hinderen en/of schade toe te brengen aan de webservers vanWinkelen in Nederland;
- De Deelnemer is verplicht: zich te houden aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving;
- alle aanwijzingen van Winkelen in Nederland die worden gegeven
in verband met het gebruik van haar Diensten op te volgen.
- Zich te houden aan de netiquette.
• Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudtWinkelen in Nederland zich het recht voor haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten, de Over- eenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met het bovenstaande, zonder dat Winkelen in Nederland hierdoor een schadevergoeding verschuldigd is aan Deelnemer.
• Indien Winkelen in Nederland haar Diensten aan Deelnemer op- schort wegens niet (tijdige) betaling van het verschuldigde, dan wel wegens handelen/nalaten door de Deelnemer dat strijdig is met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Deelne- mer voor de periode met die opschorting gemoeid, onverkort de gelden verschuldigd.
• Deelnemer bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Winkelen in Nederland be- moeit zich niet met deze informatie. Deelnemer is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.Winkelen in Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Diensten opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Deelnemer vrijwaart Winkelen in Nederland voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Deelnemer met behulp van de Diensten opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrech- tmatig is.
• Het is Deelnemer niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te openbaren en/of (een deel van) de Diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Deelnemer zal zijn inloggegevens tegenover derden strikt geheim houden.

Privacy & openbare gegevens
• Alle gegevens van Deelnemer zoals zichtbaar voor Consumenten op de Site en in de App, zijn openbare gegevens. Deze openbare gegevens kunnen door Winkelen in Nederland gedeeld worden met andere partijen, indien Winkelen in Nederland van mening is dat dit de Site, de App en Deelnemer ten goede komt.
• Gegevens van Deelnemer die niet zichtbaar zijn voor Consument- en, zullen door Winkelen in Nederland niet worden gedeeld met derden, denk hierbij aan persoonlijke contactgegevens.

Prijzen
• Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief 21% BTW en andere overheidsheffingen. Deze prijzen gelden per kalenderjaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
• De prijzen kunnen jaarlijks bij het begin van een nieuw kalenderjaar door Winkelen in Nederland worden aangepast. De prijswijziging gaat per 1 januari van dat kalenderjaar in en werkt vanaf die da- tum door in alle Overeenkomsten met Winkelen in Nederland. De Overeenkomst kan niet worden beëindigd op grond van de prijswi- jziging, indien deze een verhoging van 5% of minder inhoudt.
• Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.Voor de gevol- gen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Facturering en betaling
• De aanvullende betaalde Dienst die wordt afgenomen en daarmee onder de Overeenkomst valt, wordt, indien van toepassing, per jaar (12 maanden) gefactureerd middels digitale facturatie. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
• Betalingen kunnen geschieden via Ideal of bankoverschrijving.
• Na ontvangst van de betaling worden de afgenomen aanvullende diensten op Winkelen in Nederland geactiveerd en zichtbaar op de
website en/of App.

Intellectueel eigendom en eigendom van Content
• Deelnemer is met deze Overeenkomst voor de duur van de Over-
eenkomst uitsluitend het gebruiksrecht van de Site en App gegund en verder alleen de bevoegdheden die bij deze Overeenkomst en deze voorwaarden uitdrukkelijk aan Deelnemer worden toegekend.
• Het is Deelnemer niet toegestaan om op de eigen winkelpagina enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of an- dere rechten van intellectuele eigendom uit Winkelen in Nederland, Diensten dan wel de programmatuur van Winkelen in Nederland te verwijderen of te wijzigen.
• De Site, software ten aanzien van de Site, de App en de Dienst en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Winkelen in Nederland, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het ter beschikking stellen van de Site, App, software, Dienst en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intel- lectueel en/of industrieel eigendom.

Duur en beëindiging
• De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal twaalf (12) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk, per mail of via het persoonlijke dashboard worden aangegaan of opgezegd worden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat er een minimum termijn van de Overeenkomst is van twaalf (12) maanden.
• Winkelen in Nederland heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per mail te beëindigen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen:
- indien Deelnemer zijn/haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- Deelnemer(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem/haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
- Deelnemer onder curatele of bewind is gesteld,
- Winkelen in Nederland haar activiteiten met betrekking tot de
Diensten/Winkelen in Nederland staakt of liquideert.
- Deelnemer zijn/haar verplichtingen uit hoofd van de Overeenk- omst en/of algemene voorwaarden op zo’n manier schendt dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer aan
de orde is.
• Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de
volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:
- openstaande betalingen;
- eigendomsrechten;
- aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
• Winkelen in Nederland is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van Deelnemer of derden, waaronder, maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens (bi- jvoorbeeld product en/of Deelnemergegevens) dan wel schade door openbaarmaking daarvan en immateriële schade.
• De aansprakelijkheid van Winkelen in Nederland jegens Deelnemer is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurte- nissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Deelnemer betaalde bedrag voor de Dienst in de afgelopen zes (6) maanden (exclusief BTW).
• Deelnemer vrijwaart Winkelen in Nederland voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
• Het bovenstaande in dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel Winkelen in Nederland.

Aanspraken door derden
• Winkelen in Nederland is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van producten en/of diensten die door de Deelnemer worden aangeboden en staat dus volledig los van ieder aspect van de exploitatie door Deelnemer. Deelnemer exploiteert zijn/haar bedrijf uitsluitend in eigen naam, en volledig voor eigen rekening en eigen risico. Zo is Winkelen in Nederland bijvoorbeeld nooit verantwoordelijk/aansprakelijk voor het door Deelnemer aange- boden assortiment producten en/of diensten, noch voor de kwalit- eit en deugdelijkheid daarvan, noch voor de door de Deelnemer gebruikte reclame-uitingen, noch voor de (wijze van) afhandeling van de Deelnemer van de levering en de betaling.
• Indien derden Winkelen in Nederland aanspreken voor enig punt dat volgens dit artikel de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Deelnemer betreft en/of omdat Deelnemer verboden/geboden zoals eerder genoemd in deze voorwaarden schendt, zal Deelnemer Winkelen in Nederland in al deze gevallen vrijwaren voor iedere aanspraak van enige derde.

Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan stor- ingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten,mobilisatie,oorlog,stremming in het vervoer,staking,uitsluit- ing, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Winkelen in Ned- erland door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Over- eenkomst redelijkerwijs niet van Winkelen in Nederland kan worden verlangd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige ver- plichting tot schadevergoeding.

Beschikbaarheid
• Winkelen in Nederland zal zich inspannen om ononderbroken be- schikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Winkelen in Nederland opgeslagen data te realiseren, maar kan dit niet garanderen.
• Indien naar het oordeel van Winkelen in Nederland een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Winkelen in Nederland of derden en/of van de dien- stverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig ver- zenden van mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen,Trojans en vergelijkbare software/spyware, is Winkelen in Nederland gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, dit uitsluitend door Winkelen in Nederland te bepalen.

Slotbepalingen
• Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Veran- dering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Nederland.
• Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de algemene voor- waarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/al- gemene voorwaarden wordt weergegeven.